logo
ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

   เนื่องด้วย ในปี 2550 นี้ กรมโยธาธิการได้ประกาศให้อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ทั่วประเทศต้องทำการตรวจสอบสภาพอาคาร  เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้อาคารดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543มาตรา 17   ซึ่งให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 32 ทวิ แห่งระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 12 ทวิ เกี่ยวกับการ กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้ว และเจ้าของอาคารจะต้องทำการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550 โดยตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปีและ ตรวจสอบประจำปีทุกปี  เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสภาพอาคารดังนั้นอาคารที่เข้าข่ายตาม พระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน 9 ประเภท ได้แก่

1. อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอด ผนังของชั้นสูงสุด 

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

3. อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

4. โรงมหรสพ

5. โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

6. สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

7. อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

8. อาคารโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ซึ่งความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตาราง เมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป(ตามกฎกระทรวงปี 2558 กำหนดให้ตรวจป้ายเป็นประจำทุก 3 ปี)

            ดังนั้น อาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบมีทั้งสิ้น 9 ประเภท โดยมีบทเฉพาะกาล ให้เจ้าของอาคารที่มีการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือได้รับใบรับรองตามมาตรา 32 มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีั  ให้มีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของ อาคาร ประเภทการตรวจสอบใหญ่เป็นครั้งแรกให้แล้วเสร็จและเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ กฎกระทรวงนี้ประกาศในราจกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ดังนั้น ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องส่ง รายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

Ú     ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับในเขตกทม.

Ú     นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล

Ú     ประธานกรรมการบริหาร ( นายก ) องค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

Ú     นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา

Ú     ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

 

ประมาณราคาตรวจสอบ

1.ตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี คิดราคา 2-4 บาทต่อตารางเมตรแต่รวมเเล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อครั้งในการตรวจ

2.ตรวจสอบย่อยทุกปี คิดราคา 8,000-18,000 บาทต่อปี

3.ตรวจสอบป้ายคิดค่าตรวจ 5,000-10,000 บาทต่อครั้งในการตรวจ 

 

 

ทีมงานประกอบด้วย

K.ปรเมธ   เกื้อกิจ       โทร. 081-2405500    E-mail : [email protected]       id Line : dennice1800 

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม

 • ป.ตรี   วิศวกรรมเครื่องกล     ม.ธรรมศาสตร์
 • ป.ตรี   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     จป.วิชาชีพ     ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • ป.โท   Logistic       ม.เทคโนโลยีมหานคร
 • หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน    สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 • หลักสูตร จป.ระดับบริหาร สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 • หลักสูตร "ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม" กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร "ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ" กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร "ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ" กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร  "ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน" ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ เลขที่ 37
 • หลักสูตร  "ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน" ระดับผู้ชำนาญการ เลขที่ มก.1-61-003
 • หลักสูตร "ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน"  กระทรวงพลังงาน
 • ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ ผต.0135 กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร"  พ.ศ.2550   ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • หลักสูตร "พัฒนาทักษะ ผู้ตรวจสอบอาคาร" พ.ศ.2566
 • ขี้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร  บ.1132/2550    กรมโยธาธิการและผ้งเมือง

 

K.วุฒิชัย   เอมเเจ้ง    

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม

 • ป.ตรี   วิศวกรรมโยธา     ม.เกษตรศาสตร์
 • ป.โท   MBA.       ม.จุฬาฯ
 • หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร     ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ขี้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร  บ.1696/2551    กรมโยธาธิการและผ้งเมือง

K.วิเชียร  วงษ์ทอง 

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม

 • ป.ตรี   วิศวกรรมอุตสาหการ     ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน    สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 • หลักสูตร จป.ระดับบริหาร    สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 • หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร     ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ขี้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร  บ.1813/2551    กรมโยธาธิการและผ้งเมือง 

K.พัชรี      ลิขิตหัตถศิลป    

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม

 • ป.ตรี   วิศวกรรมอุตสาหการ     ม.สงขลานครินทร์
 • ป.ตรี    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จป.วิชาชีพ ม.สุโขทัยธรรมธิราช
 • หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน    สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 • หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน" ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
 • หลักสูตร "บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย"   และขึันทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

K.ปณิธาน  เกื้อกิจ   

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม

 • ป.ตรี บริหารธุรกิจ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) 
 • ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จป.วิชาชีพ ม.สุโขทัยธรรมธิราช
 • หลักสูตร จป.ระดับบริหาร ปิ่นทองกรุ๊ป
 • อบรมดับเพลิงขั้นก้าวหน้า (ขั้นสูง) รุ่น 4 พิเศษ โรงเรียนดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา
 • อบรมกู้ภัยพิบัติในเมืองและดับเพลิง – รุ่น 58/1 academy of fire and rescue (afar)
 • อบรมการขับขี่รถยกปลอดภัย - ATE และ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย ม.เอเซีย
 • อบรมการใช้รอกเครน – total mechanic
 • อบรมหลักสูตรการยศาสตร์ – รุ่น1 สสปท.
 • หลักสูตร BBS รุ่น1/58 จาก OhsafetyBBSTraining
 • อนุกรรมการ  สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

 

ต้องการใบเสนอราคาให้ดำเนินการดังนี้

1. ระบุชื่อบริษัท  และที่อยู่

2. ระบุว่าโดยปรกติใช้อาคารเพื่อทำอะไร

3. แจ้งขนาดอาคารคร่าวๆ

4. ต้องการให้เสนอราคาเพื่อตรวจสอบใหญ่ หรือ ตรวจสอบย่อย 

5. ระบุชื่อ, ตำแหน่ง, เบอร์โทรศัพท์, E-mail ที่ผมสามารถติดต่อได้

6. ส่งข้อมูลมาที่   E-mail: [email protected]   หรือ   ID Line : dennice1800

** พิเศษ สำหรับอาคารใน กทม. ทางเรารับยื่นรายงานส่ง กทม.ให้**

รับตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ติดต่อคุณปรเมธ  โทร 081-2405500  ID Line: dennice1800