logo
ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

ข้อมูลการชำระเงิน

จ่ายงวดเดียว

จ่ายเมื่อเจ้าของอาคารได้รับรายงาน

 

 

 

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร